profiel
diensten
visie
contact

algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van GilenamA
        gedeponeerd bij KvK te Eindhoven, dossiernummer 171.97.540

1. definities


1.     opdrachtgever
        de natuurlijke- of rechtspersoon, die met GilenamA in een contractuele relatie staat uit
        hoofde van een met GilenamA gesloten overeenkomst tot opdracht


2.     opdrachtnemer
        GilenamA – bedrijfskundig adviesbureau voor Interim Management en Logistiek Advies –
        hierna te noemen GilenamA


3.     werkzaamheden
        alle werkzaamheden van welke aard ook, waartoe opdracht is gegeven,
        of die door GilenamA uit ander hoofde worden verricht of behoren te worden verricht


2. toepasselijkheid


1.     deze voorwaarden zijn van toepassing op
        alle offertes die door GilenamA worden gedaan
        en op alle overeenkomsten die met GilenamA zijn gesloten en op de daaruit voort-
        vloeiende werkzaamheden


2.     de opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele
        feit van zijn opdracht


3.     van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend en alleen worden afgeweken
        indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen


3. offertes


1.     de offerte bevat een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden,
        het tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen,
        het tijdvak waarin deze worden verricht
        en de prijsvormingsmethode voor de uit te voeren werkzaamheden


2.     de prijsvormingsmethode behelst
        hetzij een vast bedrag waarvoor de werkzaamheden worden verricht (aanneemsom),
        hetzij een opgave van de prijsfactoren – uurtarief, urenraming per week en periode –
        met een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten


3.     de offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot dan toe is
        verstrekt;
        de opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de
        opdracht essentiële informatie aan GilenamA heeft verstrekt


4.     alle offertes zijn bindend voor GilenamA, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en
        schriftelijk anders is bepaald


4. overeenkomst – totstandkoming


1.     een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen
        op het moment waarop GilenamA en de opdrachtgever de offerte hebben ondertekend
        en de ondertekende offerte weer in het bezit is gekomen van GilenamA


5. overeenkomst – duur


1.     de overeenkomst wordt aangegaan voor ‘bepaalde tijd doorlopend’ of ‘onbepaalde tijd’
        tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit,
        dat deze voor ‘bepaalde tijd’ is aangegaan


2.     een overeenkomst voor ‘bepaalde tijd doorlopend’ wordt stilzwijgend verlengd
        en met een zelfde periode-omvang en een zelfde werkzaamheden-omvang
        als in de lopende periode,
        tenzij opdrachtgever of GilenamA vóór een vooraf afgesproken opzegtermijn de
        overeenkomst opzeggen


3.     een overeenkomst voor ‘onbepaalde tijd’ kan alleen beëindigd worden
        als opdrachtgever of GilenamA een vooraf afgesproken opzegtermijn in acht nemen


4.     de aard en de omvang van de werkzaamheden in een overeenkomst
        voor ‘onbepaalde tijd doorlopend’ of ‘onbepaalde tijd’
        kunnen alleen gewijzigd worden met in achtneming van de vooraf afgesproken
        opzegtermijn van de overeenkomst


6. overeenkomst – aanvullingen


1.     GilenamA is op elk moment gerechtigd van haar opdrachtgever zekerheidstelling te
        verlangen inzake tijdige en volledige nakoming van enige overeenkomst
        en zal bij gebreke van het stellen van de gevraagde zekerheid,
        gerechtigd zijn de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten,
        totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld


2.     inzet van derden zal – indien GilenamA dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste
        uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht –
        met de opdrachtgever worden overlegd,
        voor zover mogelijk zo vroeg mogelijk en in ieder geval voor de uitvoering daarvan
        en na accoord opdrachtgever zal GilenamA derden inschakelen;
        de kosten van inzet van derden zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend
        conform de verstrekte prijsopgaven


3.     meerwerk
        bovenop een vaste aanneemsom of bovenop een afgesproken urenraming zal – indien
        GilenamA dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan haar
        verstrekte opdracht –
        aan de opdrachtgever schriftelijk worden meedegedeeld,
        voor zover mogelijk zo vroeg mogelijk en in ieder geval voor de uitvoering daarvan;
        de opdrachtgever wordt geacht accoord te gaan met de uitvoering van bedoeld
        meerwerk en met de daaraan verbonden kosten,
        tenzij de opdrachtgever schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van
        het meerwerk doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na bovenbedoelde kennisgeving
        door GilenamA


4.     GilenamA zal – indien de werkzaamheden worden verricht op basis van een vergoeding
        per uur – een verantwoording van uren en kosten bijhouden en op verzoek van de
        opdrachtgever ter inzage verstrekken


7. overeenkomst – uitvoeren


1.     GilenamA zal de opdracht vanuit een professionele onafhankelijke opstelling uitvoeren
        en zal zich inspannen om de te leveren management- en adviesdiensten naar beste
        inzichten en vermogen uit te voeren, overeenkomstig goed vakmanschap en in
        overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels


2.     GilenamA zal met de opdrachtgever regelmatig afstemmen en overleggen over de wijze
        waarop de opdracht wordt uitgevoerd


3.     GilenamA zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken tijdskaders
        – tijdvak, tijdsduur – uit te voeren,
        maar is daarbij behalve van haar eigen inspanningen ook afhankelijk van de kwaliteit van
        de informatie die zij krijgt van de opdrachtgever en van de terbeschikkingstelling van
        medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever


4.     GilenamA kan geen garantie geven met betrekking tot de resultaten van de door haar
        verrichte werkzaamheden;
        GilenamA gaat derhalve een inspanningsverplichting aan met de opdrachtgever


8. overeenkomst – voortijdige beëindiging


1     opdrachtgever of GilenamA kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen,
        indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden
        conform de bevestigde offerte en eventueel latere additionele opdrachtspecificaties


2.     er wordt pas overgegaan tot voortijdige eenzijdige beëindiging, wanneer is gebleken
        dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost (zie artikel 17, punt 2)


3.     de voortijdige eenzijdige beëindiging dient gemotiveerd te zijn en schriftelijk aan de wederpartij
        te worden bekendgemaakt


4.     GilenamA behoudt bij voortijdige eenzijdige beëindiging aanspraak op betaling van de
        declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden


5.     in geval een van de partijen in staat van faillisement geraakt, surseance van betaling
        aanvraagt, heeft de ander recht de overeenkomst zonder inachtneming van een
        opzegtermijn te beëindigen


9. opdrachtgever


1.     opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens en bescheiden,
        welke GilenamA volgens haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht,
        tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking worden gesteld


2.     opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
        GilenamA verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn


3.     opdrachtgever zorgt ervoor dat medewerkers van de eigen organisatie van de
        opdrachtgever – welke GilenamA volgens haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren
        van de opdracht – tijdig en in gevraagde mate ter beschikking worden gesteld


4.     opdrachtgever stelt, indien GilenamA daartoe verzoekt,
        gedurende de looptijd van de opdracht een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en
        – desgewenst – datanetaansluiting kostenloos ter beschikking


10. geheimhouding


1.     GilenamA is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering
        van de opdracht betrokken zijn


2.     geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, die door opdrachtgever
        aan GilenamA wordt verstrekt


3.     geheimhouding betreft alle door GilenamA verkregen resultaten zoals rapportage,
        adviezen en toegepaste methodieken


4.     opdrachtgever en GilenamA zullen elkaar niet in onredelijke gronden toestemming
        weigeren het bestaan van een relatie tussen elkander publiekelijk bekend te maken


11. intellectuele eigendom


1.     GilenamA behoudt zich alle rechten voor op producten van de geest die zijn of worden
        gebruikt in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden


2.     het is opdrachtgever verboden die producten,
        waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen
        en andere geestesproducten van GilenamA
        te doen vermenigvuldigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te
        stellen zonder voorgaande schriftelijke toestemming van GilenamA


3.     opdrachtgever heeft uiteraard het recht de door GilenamA ontwikkelde producten te
        gebruiken in eigen organsatie, echter voorzover het past binnen het doel van de
        opdracht


4.     opdrachtgever is toegestaan producten aan derden ter beschikking te stellen,
        als dit geschiedt ter verkrijging van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van
        GilenamA; in dat geval is opdrachtgever verplicht schriftelijke geheimhouding ten behoeve van
        GilenamA te bedingen van degene van wie dat deskundig oordeel wordt gevraagd


12. overmacht


1.     overmacht
        betreft elke omstandigheid buiten de macht van GilenamA die van dien aard is,
        dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van GilenamA kan worden
        gevergd


2.     overmacht kan ontstaan door grote calamiteiten in de buitenwereld, maar ook
        (maar niet uitsluitend) door stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen
        GilenamA of ziekte van de persoon die met de uitvoering van de werkzaamheden
        is belast


3.     indien zich aan de zijde van GilenamA een dergelijk geval van overmacht voordoet
        waarbij GilenamA gedurende langer dan een maand niet aan haar verplichtigen
        kan voldoen,
        dan is opdrachtgever gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden


13. prijs


1.     alle tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW en ander heffingen welke van
        overheidswege worden opgelegd


2.     alle tarieven zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen,
        belastingen, accijnzen, lonen, etc.;
        in geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is GilenamA gerechtigd om
        de prijs dienovereenkomstig te verhogen


3.     indien na de totstandkoming van de overeenkomst – doch voordat de opdracht geheel
        is uitgevoerd – lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan,
        is GilenamA gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen,
        tenzij opdrachtgever en GilenamA schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen


4.     iedere aanneemsom of uurtarief is exclusief reis- en verblijfkosten


5.     noodzakelijke en/of volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door
        GilenamA gemaakte reis- en verblijfkosten, administratiekosten (telefoon-, porto-,
        kopiëer- en drukkosten) en kosten van derden
        worden naast de overeengekomen tarieven afzonderlijk in rekening gebracht


14. betaling


1.     GilenamA zendt maandelijks op 4 of 5 weeks-basis een (voorschot)faktuur,
        tenzij een andere betalingsregeling is overeengekomen;
        als er binnen de maand sprake is van afloop van de werkzaamheden wordt direct een
        faktuur gestuurd


2.     betaling van het faktuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum


3.     bij gebreke van betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever
        vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan GilenamA verschuldigd


4.     in het geval GilenamA zich genoodzaakt ziet buitengerechtelijke of gerechtelijke
        maatregelen te nemen ter incassering van haar vordering,
        komen alle kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever


15. reclame


1.     een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het faktuurbedrag
        dient schriftelijk aan GilenamA bekend te worden gemaakt


2.     de opdrachtgever dient te reclameren binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken
        of van de informatie waarover de opdrachtgever reclameert
        of de opdrachtgever dient te reclameren binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek
        indien opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij niet eerder van het gebrek op de hoogte
        kon zijn


3.     indien mededeling van reclame niet of niet tijdig wordt gedaan is GilenamA voor alle
        aanspraken jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk


4.     een reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op


16. aansprakelijkheid


1.     GilenamA is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de
        opdracht bij de opdrachtgever, indien er sprake is van verwijtbaar gedrag


2.     Gilenama is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade van de opdrachtgever,
        verband houdend met of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de
        werkzaamheden


3.     de toepassing en het gebruik van de adviezen van GilenamA en het laten uitvoeren van
        management door GilenamA zijn geheel voor risico van de opdrachtgever


4.     aansprakelijkheid van GilenamA is beperkt tot de hoogte van het ontvangen honorarium
        in de betreffende overeenkomst tot maximaal het honorarium over 6 maanden


17. geschillen


1.     op alle offertes en overeenkomsten tussen GilenamA en opdrachtgever is het
        Nederlands recht van toepassing


2.     opdrachtnemer en opdrachtgever trachten een geschil door minnelijk overleg op te
        lossen; eventueel door het geschil gezamelijk voor te leggen aan een onafhankelijke
        deskundige voor advies


3.     indien een geschil niet in minnelijk overleg wordt opgelost en niet tot de competentie
        van de kantonrechter behoort, dan wordt het voorgelegd aan de burgelijke rechter
        arrondissement ‘s-Hertogenbosch


       
Leveringsvoorwaarden               Disclaimer               Copyright 2006 Gilenama